Alapelveink

 • A Szövetség a magyar közösséget és a magyarlakta régiókat országos, regionális és helyi szinten képviselő gyűjtőpárt, amely felvállalja a Szlovákiában élő más nemzeti közösségek, az ország déli és keleti régióiban élők érdekképviseletét is.
 • A párt a demokrácia alapelveit valló és gyakorlatba ültető politikai gyűjtőpárt, amely a jogállamiság elveit tiszteletben tartva végzi tevékenységét; a szabad versenyen alapuló, szociálisan érzékeny és környezetbarát piacgazdaság híve.
 • A demokratikus pluralizmus és tolerancia határa magának a pluralizmusnak és a toleranciának, valamint az emberi jogoknak a tagadása, illetve tevőleges megkérdőjelezése. Valljuk és vállaljuk, hogy a demokratikus pluralizmus és tolerancia elveit a párt belső felépítésében és működésében is tiszteletben tartjuk.
 • Meggyőződésünk szerint minden állampolgárnak alapvető joga, hogy anyanyelvét korlátozások nélkül használhassa, anyanyelvén tudást szerezhessen, azt kamatoztathassa, ápolhassa nemzeti kultúráját.
 • A párt tevékenységének alapelvei: a szerződések, megállapodások betartása, egyenrangú partneri viszony kialakítása és fenntartása, egymás kölcsönös tiszteletben tartása, a demokratikus politikai kultúra szabályainak érvényesítése, valamint olyan értékek, mint a nyitottság, a hitelesség, a szavahihetőség, a kiszámíthatóság.
 • Tevékenységünk alapvető keretét az Alkotmány és a hatályos jogszabályok, nemzetközi jogi normák és emberjogi keretszabályok (Európai Unió, Európa Tanács, ENSZ), valamint a demokratikus jogállamiság elveinek elfogadása és tiszteletben tartása képezi.
 • Kiállunk az ország európai uniós tagsága, NATO-tagsága és eddigi külpolitikai irányultsága mellett, ugyanakkor az alapvető és legközelebbi partnerséget a Visegrádi Négyek kötelékében látjuk az EU-n belül.
 • Az európai politikai pártcsaládokba való betagozódás és az ideológiai irányultság tekintetében továbbra is az Európai Néppártban kívánjuk fenntartani tagságunkat.
 • Korrekt kapcsolatra és nyitottságra törekszünk a szlovákiai és magyarországi politikai pártokkal és politikusokkal. Különösen fontos számunkra az államhatárokon átívelő magyar-magyar és más kapcsolatok elmélyítése és bővítése.
 • Tisztességes együttműködésre törekszünk a civil társadalom szereplőivel, a szakmai szervezetekkel, valamint a média képviselőivel.
 • Egymást nem legyőzni, hanem meggyőzni akarjuk. Szövetségben, együttműködésben az erő.
 • A párt politizálását szakmai alapokra helyezzük.

Alapvető célkitűzéseink

A Szövetség a párt közös programja alapján fejti ki tevékenységét. Ezt az elődpártok eddigi programdokumentumaiból kiindulva (pl. Polgári Vízió 2016, A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei 2014, A szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei 2012) alkotja meg..
 • Identitáspolitika. A szlovákiai magyar közösség a magyar kulturális és etnikai nemzet szerves részét képezi. Nyelvileg a magyar kultúrkörbe tartozik. Legfőbb közösségi célunk a magyar nyelvi, kulturális és nemzeti identitás megtartása és fejlesztése egyéni és közösségi szinten, kibővítve a többi nemzeti kisebbség képviseletével, illetve az ehhez szükséges jogi keretek és intézményrendszer megteremtése a legjobb európai példák szerint. Az állampolgárság terén elkerülhetetlen a 2010 előtti állapotok visszaállítása. Célunk a tényleges jogegyenlőség elérése az élet minden területén. Az összes reform esetében figyelembe kell venni a kisebbségek érdekeit.
 • Régiófejlesztés. Alapvető célunk a hátrányos helyzetű déli és keleti régiók felzárkóztatása, a regionális különbségek csökkentése, fokozatos felszámolása. Szükség van a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésére a regionális fejlesztést célzó támogatási rendszerekben. A régióink fejlődéséhez szükséges uniós forrásokat hátrányos megkülönböztetés nélkül, hatékonyan kell felhasználni.
 • Közlekedésügy. Célunk a közlekedési infrastruktúra alapos fejlesztése a déli és a keleti járásokban: gyorsforgalmi utak, közutak, déli vasúti fővonalak modernizációja, kerékpárutak építése, felkészülés az elektromos mobilitásra. Az alacsonyabb rendű utak felújítására központi állami forrásokat kell biztosítani.
 • Környezetvédelem. Régióink környezeti örökségének és ivóvízkészletének megóvása mellett célunk az innovatív környezetvédő megoldások biztosítása, melyeknek hozzáadott értékként gazdaságfejlesztő hatásuk is lehet. Támogatjuk az észszerű környezetvédelmi célok kitűzését, a jövőbe mutató, innovatív, kreatív és környezetbarát gazdaság megalapozását és fejlesztését. Szükséges a vízgazdálkodás megoldása – ivóvízkészleteink megóvása, vízvezetékrendszer és szennyvízhálózat kialakítása.
 • Egészségügy. Célunk az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a déli és keleti járásokban úgy, hogy régióinkban súlyponti és specializált intézmények maradjanak és épüljenek. Meg kell valósítani a körzeti, a gyermek- és a fogorvosi ellátórendszer reformját, hogy járásaink ne maradjanak orvosok nélkül. Támogatni kívánjuk a megelőző és szűrőprogramokat. Az egészségügyi dolgozók fizetésének egyszeri, nagy mértékű emelését javasoljuk.
 • Jogállamiság, igazságügy. Célunk a törvényesség, a jogbiztonság és a hatékony jogvédelem biztosítása. Fel kell lépnünk a korrupció ellen, biztosítanunk kell a bíróságok és a bűnüldöző szervek függetlenségét és pártatlanságát. Az igazságszolgáltatás reformja keretén belül figyelembe kell venni a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok jogait és érdekeit. Tiszteletben kell tartani az alapvető emberi jogok és szabadságok sérthetetlenségét és elidegeníthetetlenségét.
 • Közigazgatás. Szorgalmazzuk Szlovákia közigazgatási felosztásának átalakítását a természetes gazdasági, földrajzi és történelmi régiók figyelembevételével. A nemzeti közösségek helyzetének és jogainak kielégítő kezelése, megmaradása és fejlődése érdekében követeljük az Európai Unió országaiban alkalmazott legjobb megoldások bevezetését, beleértve a participatív rendszerek és az önkormányzatiság megerősítését a területi önkormányzatokon és az állami szerveken belül.
 • Oktatás. Tartalmi oktatási reformot helyezünk kilátásba, mert fontosnak tartjuk az utánunk jövő nemzedékek korszerű, hatékony oktatását és nevelését. Célunk, hogy a 21. század követelményeinek megfelelő iskolarendszer gyakorlati kompetenciákkal készítse fel a diákokat az életre úgy, hogy demokratikusan gondolkodó és cselekvő embereket segítsen formálni belőlük, akik mások identitását tiszteletben tartva tudatosan ápolják kultúrájukat és identitásukat. Célunk a nemzetiségi oktatás önkormányzatiságának bevezetése, háttérintézmények kiépítése s ezek finanszírozásának megerősítése.
 • Kultúra. A kulturális sokszínűség, a művészet szabadsága és a szólásszabadság a nyitott, demokratikus és kreatív társadalom biztosítéka. Célunk a nemzeti kisebbségek közművelődésének törvénybe iktatása és az államilag támogatott országos intézményi keretrendszer megteremtése. Biztosítjuk a hivatásos nemzetiségi színházak és zenei intézmények zavartalan működéséhez szükséges jogi és anyagi hátteret. Célunk a nemzetiségi kulturális önkormányzatiság és intézményi hálózat bővítése s az állami források emelése.
 • Mezőgazdaság. Célunk az önellátás növelése, a munkaerő-megtartás, a vidékfejlesztés és a minél nagyobb számú hozzáadott értékkel bíró vállalkozások támogatása. Célunk a déli és keleti járások mezőgazdasági körülményei szempontjából kedvező agrárdotációs politika kialakítása.
 • Gazdaság. A befektetésösztönzés terén a külföldi nagybefektetők helyett célunk a hazai kis- és középvállalkozók, vállalkozások hangsúlyosabb támogatása, a járulékterhek csökkentése, a régiók gazdasági szerkezetének kedvező adópolitika.
 • Szociális ügyek. Alapvető célunk a születések számának növelése a családtámogatás közvetlen és közvetett formáin keresztül. Célunk a munkavállalók kiemelt érdekvédelme, a nyugdíjak értékállóságának biztosítása, a szociális ellátórendszer bővítése.

 • Történelmi sérelmek. Szorgalmazzuk a második világháború utáni időszakból származó kollektív bűnösség elvének eltörlését, és ragaszkodunk a háború utáni represszív intézkedések negatív következményeinek közös megegyezésen alapuló enyhítéséhez, s az ehhez szükséges elégtételhez. A történelmi sérelmek lezárását elengedhetetlennek tartjuk, és kijelentjük, hogy ez csakis az érintett felek közös megállapodásával érhető el.

Konkrét céljaink

 • A kormány támogassa a kis családi farmok, helyi értékesítési és feldolgozói társulások létrejöttét a “helyben termelni - feldolgozni - eladni” jelszó jegyében.
 • Délen és északkeleten a kormány folytassa a közúti infrastruktúra fejlesztését (D4, R2, R7, szoroskői alagút).
 • A kormány fejezze be a déli vasútvonal villamosítását a Zólyom - Kassa szakaszon és tegye kétvágányúvá a Pozsony - Dunaszerdahely - Komárom vasútszakaszt.
 • A legkevésbé fejlett járások felzárkóztatása és a munkahelyteremtés érdekében a kormány térjen vissza a komplex regionális programokhoz, hogy ott segítsen, ahol erre a legnagyobb szükség van.
 • A kormány számolja fel a regionális különbségeket az egészségügyi szolgáltatások terén. A halaszthatatlan egészségügyi ellátásnak, mentőszolgálatnak minden régióban maximum 15 percen belül elérhetőnek kell lennie. A halaszthatatlan alapvető egészségügyi ellátásnak az egészségügyi intézményekben a bejelentés után maximum 60 percen belül elérhetőnek kell lennie.
 • A tiszta levegő a jobb életminőség egy fontos összetevője. A környezetszennyező lakossági vagy ipari kazánok jelentősen hozzájárulnak a levegő minőségének romlásához. A kormány térjen vissza a kazáncsere programhoz, hogy ez az elköteleződés ne álljon meg az ígéretek szintjén.
 • A kormány az Alkotmány preambulumának módosításával biztosítsa az államalkotó nemzet és a nemzeti kisebbségek közötti egyenlőséget.
 • A kormány ne veszélyeztesse a jelenlegi kisebbségi iskolahálózat jövőjét és garantálja az akadémiai szabadságot, amely elengedhetetlen a komáromi Selye János Egyetem és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Karának további fejlődéséhez.
 • A kormány számolja fel a nyelvhasználat terén tapasztalható aszimmetrikus állapotot, ahol az elsődleges hivatali kommunikációs eszköz a szlovák nyelv. Ez a magyar nyelv regionális hivatali nyelvként való elismerésével érhető el Dél-Szlovákiában.
 • A kormány távolítsa el a diszkriminatív elemeket az állampolgársági törvény módosításából és ne szigorítsa vagy korlátozza a második állampolgárság megszerzésének feltételeit.
 • A kormány biztosítsa az egyetlen, törvény által garantált, kizárólag a nemzetiségi kultúrákat támogató alap, a Kisebbségi Kulturális Alap függetlenségét. Azáltal, hogy megerősíti minden állami támogatású művészeti alap költségvetését és jogállását, valamint módosítja a nonprofit szektorra vonatkozó jogszabályokat, a kormány teret biztosít a független kultúra kiszámítható és megbízható finanszírozásához, hozzájárulva ezzel a foglalkoztatás növeléséhez és az új kezdeményezések sikerességéhez a kulturális és kreatív ipar területén.
 • A kormány fogadjon el külön törvényt a szlovákiai magyarok társadalmi és közművelődési szervezete, a Csemadok helyzetéről és finanszírozásáról.
 • A ruszin nyelv és kultúra iskolákban történő leghatékonyabb oktatásának biztosítása érdekében a kormány támogassa az Eperjesi Egyetem Ruszin Nyelv és Kultúra Intézetének jogköri, személyi és műszaki megerősítését, valamint erősítse meg és bővítse a marginalizált roma közösségek közösségi és oktatási tevékenységét biztosító közösségi központok hálózatát.
 • A kormány hozza a hatályos jogszabályokkal tökéletes összhangba és ezzel megfelelően bővítse a nemzeti kisebbségi műsorok rádió- és televíziós közvetítését a közszolgálati médiában (RTVS).
 • A kormány biztosítsa a nemzeti helyreállítási tervből származó források kiegyensúlyozott újraelosztását a régiók között, különös tekintettel Szlovákia déli és keleti régióira.
Kapcsolódjon be és írjon nekünk!
Az üzenetet elküldtük, köszönjük!
Sajnáljuk, az üzenetküldés sikertelen.
epp